imageCopyright
image

Geen enkele informatie op deze website mag worden:
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door printouts, kopieen, of op welke andere manier dan ook,Disclaimer


De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld.
De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid
kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg
is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen
waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.